ลำตะกุดทองหลาง


รายละเอียด

แหล่งท่องเที่ยวที่มีลำกุด ซึ่งเป็นลำน้ำมูลที่ไหลผิดเส้นทางแล้วเกิดเป็นลำน้ำที่สะอาด มีธรรมชาติที่สวยงามและมีการทำการเกษตร เช่น การปลูกพริก ผัก รอบๆ ลำน้ำ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ลำตะกุดทองหลาง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4967-ลำตะกุดทองหลาง.html