อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ


รายละเอียด

อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ แหล่งเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ซื่งเป็นหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ที่จัดแสดงนิทรรศการแมลงผีเสื้อกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นสถานที่ทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสามัญสำนึกในการรักธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา พร้อมสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องแมลงด้านชีววิทยา อุปนิสัย ประโยชน์ และโทษทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการเรียนการสอน การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภายนอกและให้บริการวิชาการสู่สังคม

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 6 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:0-4422-4850
โทรสาร:0-4422-4814
อีเมล์:slp@g.sut.ac.th

รายการอ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. เทคโนธานี. (ม.ป.ป.).อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลียเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย.
  2. ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.). คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: ศูนย์.