วัดป่าดอนใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อสร้างวัดป่าดอนใหญ่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 และตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดธรรมยุต โดย นางแต่ง ลมขุนทด เป็นผู้บริจาคที่ดิน และได้ร่วมกับชาวบ้านดอนใหญ่ในการก่อสร้างวัด

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสมุห์ทองมา อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. วัดป่าดอนใหญ่. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://www.watpadonyai.com/pr/view.php?category=localnews&wb_id=2
  2. วัดป่าดอนใหญ่พุทธาราม. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://www.watpadonyai.com/
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560