ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. พระยากำแหงสงคราม (กาจ สิงห์เสนี) รศ. 115-120 (พ.ศ. 2439-2444)

2. พระรังสรรค์สารกิจ (เลื่อน ศรีเพ็ญ) รศ. 120-123 (พ.ศ. 2444-2447)

3. พระยาสุริยเดช (จาบ สุวรรณทัต) รศ. 123-124 (พ.ศ. 2447-2448)

4. พระยาวรชัยวุฒิกร (เลื่อง สนธิรัต) รศ. 124-125 (พ.ศ. 2448-2449)

5. พระบรมราชบรรหาร (สวัสดิ์ วิเศษศิริ) รศ. 125 - 129 (พ.ศ. 2449-2453)

6. พระไชยนฤนาท (ทองดี) รศ. 129-131 (พ.ศ. 2453-2455)

7. รองอำมาตย์โท พระเทพราชธานี (โหมด ชลายนคุปต์) พ.ศ. 2455-2456

8. พระยศสุนทร (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) พ.ศ. 2456-2458

9. พระยาสุริยราชวราภัย (จร) พ.ศ. 2458-2460

10. พ.ต.พระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภะระมรทัต) พ.ศ. 2460-2465

11. พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี) พ.ศ. 2465-2471

12. พระยาพิริยะพิชัย (เทียบ สุวรรณนิน) พ.ศ. 2471-2474

13. พระยานายกนรชร (เจริญ ปริยานนท์) พ.ศ. 2474-2476

14. พระยากำธรพายัพทิศ ( ดิส อินทโสฬส) 2 พ.ย. 2476-1 มี.ค. 2479

15. พ.อ.หลวงอาจศรศิลป (ประพันธ์ ธนพุทธิ) พ.ศ. 2479-2484

16. นายสุรินทร์ ชิโนทัย พ.ศ. 2484-2484

17. พระสาครบุรานุรักษ์ (ปริก สุวรรณานนท์) 19 ธ.ค. 2484-19 พ.ย. 2486

18. ขุนทยานราญรอน (วัชระ วัชรบูล) 1 ต.ค. 2486-21 ธ.ค. 2487

19. หลวงวิธสุรการ (ถวิล เจียนมานพ) 22 ธ.ค. 2487-31 ธ.ค. 2488

20. นายอุดม บุญประคอง 1 ส.ค. 2488-31 ก.ค. 2489

21. นายถนอม วิบูลมงคล 21 ต.ค.2489-5 ธ.ค. 2490

22. ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ (สังเวียน บริบาลบรรพตเขตต์) 6 ธ.ค. 2490-21 มี.ค. 2492

23. ขุนวรคุตต์คณรักษ์ (บุญฤทธิ์ วรนุตนานนท์) 23 มี.ค. 2492-20 มี.ค. 2495

24. นายยุทธ จรัณยานนท์ 21 มี.ค. 2495-11 ต.ค. 2497

25. นายสุวรรณ รื่นยศ 12 ต.ค. 2497-22 พ.ค. 2500

26. พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ 23 พ.ค. 2500-6 มี.ค. 2501

27. นายเจริญ ภมรบุตร 6 มี.ค. 2501-4 มี.ค. 2507

28. นายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์ 4 มี.ค. 2507-2 ต.ค. 2511

29. นายสมชาย กลิ่นแก้ว 2 ต.ค. 2511-15 เม.ย. 2513

30. ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์ 13 เม.ย. 2513-30 ก.ย. 2516

31. นายประมูล ศรัทธาทิพย์ 1 ต.ค. 2516-5 ธ.ค. 2516

32. นายวิชิต ศุขะวิริยะ 6 ธ.ค. 2516-31 ธ.ค. 2519

33. นายจำรูญ ปิยัมปุตระ 1 ม.ค. 2520-30 ก.ย. 2520

34. นายเลิศ หงษ์ภักดี 1 ต.ค. 2520-31 มี.ค. 2524

35. นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ 1 เม.ย. 2524-30 ก.ย. 2531

36. นายไสว พราหมณี 1 ต.ค. 2531-30 ก.ย. 2533

37. นายดำรง รัตนพานิช 1 ต.ค. 2533-30 ก.ย. 2537

38. นายสุพร สุภสร 1 ต.ค. 2537-30 ก.ย. 2539

39. นายประวิทย์ สีห์โสภณ 1 ต.ค. 2539-19 ต.ค. 2540

40. นายโยธิน เมธชนัน 20 ต.ค. 2540-22 เม.ย. 2544

41. นายสุนทร ริ้วเหลือง 23 เม.ย. 2544-30 ก.ย. 2547

42. นายพงศ์โพยม วาศภูติ 1 ต.ค. 2547-30 ก.ย. 2548

43. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2550

44. นายสุธี มากบุญ 1 ต.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2551

45. นายประจักษ์ สุวรรณภักดี 1 ต.ค. 2551-30 ก.ย. 2553

46. นายระพี ผ่องบุพกิจ 1 ต.ค. 2553-27 พ.ย. 2554

47. นายชวน ศิรินันท์พร 28 พ.ย. 2554-28 ก.ย. 2555

48. นายวินัย บัวประดิษฐ์ 1 ต.ค. 2555-27 พ.ค. 2557

49. นายธงชัย ลืออดุลย์ 2 มิ.ย. 2557-30 ก.ย. 2558

50. นายวิเชียร จันทรโณทัย 19 ต.ค. 2558-24 พ.ค. 2564

51. นายกอบชัย บุญอรณะ 25 พ.ค. 2564-30 ก.ย. 2564

52. นายวิเชียร จันทรโณทัย 1 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2565

53. <a href=http://nm.sut.ac.th/koratdata/?m=detail&data_id=6546" target="_blank">นายสยาม ศิริมงคล 1 ต.ค. 2565- ปัจจุบัน

 

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด, นครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564, จาก https://www2.nakhonratchasima.go.th/personal_palace/?cid=2