นายสุธี มากบุญ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 44

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2550 - ก.ย. 2551) 

ประวัติ: วันเดือนปีเกิด 1 ก.ค. 2493

สถานภาพ: สมรส คู่สมรส นางต้องฤดี มากบุญ

ด้านการศึกษา:

- โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ด้านการฝึกอบรม:

- อบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 27 อบรมลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

- อบรมผู้บังคับบัญชา อส.หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย อส.รุ่นที่ 2

- สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 26

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปี 2544-2545)

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44

ด้านการทำงาน

- 1 พ.ค. 2517 ปลัดอำเภอตรี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

- ปลัดอำเภอตรี กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี

- ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

- 1 ม.ค. 2519 โอนไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

- 1 ต.ค. 2522 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

- สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โอนไปสังกัดกรมการปกครองในตำแหน่งปลัดอำเภอพาน จ.เชียงราย

- ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. 6) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

- จ่าจังหวัด (จพง.ปค. 6) ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- 9 พ.ย. 2530 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตาลสุม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

- 1 ก.พ. 2531 นายอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี

- 17 ต.ค. 2531 นายอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

- 18 ต.ค. 2531 นายอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี

- 1 พ.ย. 2532 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเลขานุการกรมการปกครอง

- 1 ต.ค. 2534 ผู้อำนวยการกอง (จนท.บริหารงานปกครอง 8) กองบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

- 11 พ.ย. 2534 นายอำเภอสระแก้ว จ.ปราจีนบุรี

- 17 ม.ค. 2537 นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

- 9 ต.ค. 2538 ผู้อำนวยการกอง (จนท. บริหารงานข่าว 8) กองการข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- 2 ต.ค. 2539 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

- 20 ต.ค. 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

- 1 ต.ค. 2541 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

- 6 มี.ค. 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

- 1 ต.ค. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

- 1 ต.ค. 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

- 1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- 1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. พ่อเมืองโคราช ขนผ้าห่มเพิ่มแก้หนาวซีเกมส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557, จาก http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9500000144637
  2. สุธี มากบุญ ประวัติ รมช.มหาดไทย ครม ประยุทธ์ จันทร์โอชา. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557, จาก http://hilight.kapook.com/view/107404