นายสุนทร ริ้วเหลือง


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 41

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 เม.ย. 2540-30 ก.ย. 2544) 

ประวัติ: วันเดือนปีเกิด 3 ม.ค. 2488 ภูมิลำเนาจังหวัด ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

สถานภาพ สมรส คู่สมรส นางทวี ริ้วเหลือง บุตร-ธิดา

      1. นายอัครวิทย์ ริ้วเหลือง

      2. แพทย์หญิงสุธิรา ริ้วเหลือง

      3. แพทย์หญิงสุวิชชา ริ้วเหลือง

ด้านการศึกษา:

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง

- 2509 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี)

- 2514 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สหรัฐอเมริกา

ด้านการทำงาน:

- 2510 ปลัดอำเภอตรี อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

- 2516 ปลัดอำเภอโท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

- 2519 เข้ารับการศึกษาอบรมโรงเรียนนายอำเภอ กรมการปกครอง

- 2520 นายอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก

- 2521 นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

- 2523 นายอำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

- 2525 นายอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

- 2528 นายอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

- 2532 นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

- 2532 ปลัดจังหวัดชุมพร

- 2534 ปลัดจังหวัดนนทบุรี

- 2534 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

- 2536 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

- 2539 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- 2540 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

- 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

- 23 เม.ย. 2540-30 ก.ย. 2544 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เกียรติประวัติ:

- ภาคภูมิใจเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดพายุฝุ่นเกย์

ผู้แต่ง

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.senate.go.th/pdf/post26-1-50.pdf
  2. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา. (2543). ย้อนรอย 100 ปี โคราชวาณิช. กรุงเทพฯ: ฟิวเจอร์ เพรส แอนด์ มีเดีย.
  3. แพรวนภา วันตา, อุษา ปิ่นมณี, กานติมา พสุรัตน์, เฉิดฉาย. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา. [นครราชสีมา: สาขาวิชาสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี].