นายสุพร สุภพร


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 38

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539

วันเดือนปีเกิด 4 ก.ย. 2479

บุตร-ธิดา ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร

ประวัติ

ด้านการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (จุฬาฯ)

ด้านการทำงาน

2533 - 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เหรียญตราทางราชการที่ได้รับ

2539 โล่กิตติการจากมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://www.roiet.go.th/101/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=295
  2. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://www.sakonnakhon.go.th/boss_private/home/governor.htm
  3. ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://www.sut.ac.th/annualreport/sut11th/thai/t111.htm
  4. ประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=9615&term_id=5