นายคำสิงห์ ศรีนอก


รายละเอียด

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด 25 ธ.ค. 2473

ภูมิลำเนา บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ-สกุลบิดา นายสวย ศรีนอก ชื่อ-สกุลมารดา นางขำ ศรีนอก ญาติพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรคนที่ 6

สถานภาพ สมรส คู่สมรส นางประวี ศรีนอก

บุตร-ธิดา 3 คน

1. เตือน ศรีนอก

2. คำหอม ศรีนอก

3. ภูเพียง ศรีนอก

ด้านการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบัวใหญ่ แผนกวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

     เริ่มงานผู้สื่อข่าวการเมืองของหนังสือแนวหน้ารายวัน และเขียนเรื่องสั้นในนามปากการ ค.ส.น. ตีพิมพ์ในหนังสือแนวหน้าฉบับวันจันทร์ในช่วง พ.ศ. 2493 - 2494

- พ.ศ. 2495 เข้ารับราชการเป็นพนักงานป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ. 2499 ลาออกจากราชการกลับมากรุงเทพฯ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันค้นคว้าของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประจำประเทศไทย

ผลงาน

- พ.ศ. 2501 ฟ้าบ่กั้น (รวมเรื่องสั้น : พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์เกวียนทอง)

- พ.ศ. 2518 กำแพง (รวมเรื่องสั้นและบทความ : พิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์ปุถุชน ลมแล้ง (รวมเรื่องสั้น : พิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์ลลนา ในการพิมพ์ครั้งแรกใช้ชื่อว่านิทานชาวบ้าน - ลมแล้ง)

- พ.ศ. 2527 แมว (นวนิยาย : พิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์ดวงตา)

-พ.ศ. 2531 กระเตงลูกเลียบขั้วโลก (บทบันทึกในต่างแดน : พิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์แก้วประกาย)

- พ.ศ. 2533 กำแพงลม (ทัศนะว่าด้วยการเมืองและชนบท : พิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์ใบบัว เป็นผลงานที่เคย ตีพิมพ์ในชุด "กำแพง" โดยเพิ่มบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มารวมเล่ม)

- พ.ศ. 2539 ประเวณี (รวมเรื่องสั้น : พิมพ์ครั้งแรกแพรวสำนักพิมพ์)

- พ.ศ. 2545 เวียตนาม : ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน (บทบันทึก : พิมพ์ครั้งแรกแพรวสำนักพิมพ์) ฟ้าไร้แดน (บทบันทึก) ทองปาน บทภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์ลอนดอน (London Film Festival) และได้รับรางวัลเกียรติยศ Outstanding Film of Southeast Asia เข้ามาฉายในประเทศไทย ครั้งแรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2520 ที่สถาบันเกอเธ่ บ้านพระอาทิตย์และที่สยามสมาคม งานของลาว คำหอม นอกจากจะเป็นที่ยอมรับและนิยมยกย่องในวงวรรณกรรมไทยแล้ว ยังได้รับความ สนใจจากวงวรรณกรรมต่างประเทศ โดยมีการแปลงานของเขาเป็นภาษาอังกฤษ สวีดิช เดนนิช ดัชท์ ญี่ปุ่น ศรี ลังกา มาเลย์ เยอรมัน (จัดพิมพ์ 6 เรื่อง) และภาษาฝรั่งเศส (จัดพิมพ์ 4 เรื่อง) ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึงความเป็นนักเขียนเชิงวิจารณ์สังคม ที่มีสายตาเฉียบคมลุ่มลึก ในคำนำของรวมเรื่องสั้นชุด ฟ้าบ่กั้น ฉบับตีพิมพ์เป็นภาษาสวีดิช ลาว คำหอม กล่าวว่า เขากำลัง...เขียนคำร้องทุกข์ โดยตั้งใจจะเสนอภาพความยากไร้ ความเสื่อมโทรม และความล้าหลังของชาวไร่ ชาวนา...ด้วยเจตนาจะเรียกขานมโนธรรมของชาวเมือง

นามปากกา ค.ส.น., ลาว คำหอม, ชโย สมภาค (ใช้เขียนงานร้อยกรอง)

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2519-2523 ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนสวีเดน ประเทศสวีเดน เพื่อทำงานด้านการเขียนและการแปล

- รวมเรื่องสั้นชุด ฟ้าบ่กั่น ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ The Politician And Other Stories (2516) โดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press นอกจากนั้นยังได้รับการแปลเป็นภาษาสวีดิช เดน นิช ดัดซ์ ญี่ปุ่น ศรีลังกา มาเลเซีย เยอรมัน และฝรั่งเศส

- นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นวาระครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย

- พ.ศ. 2535 รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

- 11 ธ.ค. 2539 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง

ศิลปินแห่งชาติ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ศิลปิน, ศิลปินแห่งชาติ, วรรณศิลป์

รายการอ้างอิง

  1. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2553). นามานุกรมศิลปินแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: กระทรวง,.
  2. คำสิงห์ ศรีนอก. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/
  3. คำสิงห์ ศรีนอก. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2565, จาก http://art.culture.go.th/art01.php?nid=19
  4. เจนอักษราพิจารณ์. (2551, มกราคม). บนเส้นทางสายวรรณกรรมของลาว คำหอม. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=190499
  5. ประพันธ์สาสน์. ประวัตินักเขียน ชื่อ คำสิงห์ ศรีนอก. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2555, จาก http://www.praphansarn.com/new/c_writer/detail.asp?ID=223
  6. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. (2536). เสาหินแห่งกาลเวลา : รวมเรื่องสั้นของ 10 ศิลปิน แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: สมาคม,.