อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร


รายละเอียด

อ่างเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 8,000 ไร่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้ำอยู่ที่ลำตะคอง ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 6, 16, 10, 4 สามารถกักเก็บน้ำได้ 21 ลูกบาศก์เมตร มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดพร้อมครอบครัว

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvsrc.asp?page=2&sSearch=&FL=sTravDesc&ORDER=sTambCode&showimg=1&sProvCode=30&c1v1p=