ไวน์ชาโต้เดอพญาเย็น รุนอาเบอร์เนทชีวาส


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่ม 5 ดาว (ปี 2553)

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:คุณเสกสรรค์ บรรเลง กรีนวิลลาฮิล 201 บ้านลำทองหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์:08-1801-5222

รายการอ้างอิง

  1. สินค้า OTOP อีคอมเมิร์ช : ไวน์ชาโต้เดอพญาเย็น. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/ecommerce/120910125043