วัดบ้านบัว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2429 สังกัดมหานิกาย เดิมมีสระบัวขนาดใหญ่อยู่ใกล้หมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านบัว" ภายหลังสร้างวัดขึ้นจึงตั้งชื่อเป็น "วัดบัว" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน และเป็นวัดเก่าแก่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2517    

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระมหาผ่อง (พ.ศ. 2478-2479) ฐานะปกครองดูแล

2. พระย้อย (พ.ศ. 2480-2481) ฐานะปกครองดูแล

3. พระทับ (พ.ศ. 2482-2483) ฐานะปกครองดูแล

4. พระทองอยู่ ญาณวุฑฺโฒ (พ.ศ. 2484-2488) ฐานะปกครองดูแล

5. พระอธิการก้อน (พ.ศ. 2489-2500) 

6. พระครูปทุมสารคุณ (หลวงพ่ออินทร์) พ.ศ. 2500

7. พระครูนันทประโชติ ชุตินันท์ ชุตินนฺโท

8. พระครูสังฆรักษ์ยัง เฉโก (รก) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกีรติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของวัดและสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาถวาย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสองชั้น ส่วนจัดแสดงที่เปิดให้เข้าชมอยู่ชั้นล่าง โดยจัดแสดงสิ่งของพระครูปทุมสารคุณที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ เช่น กระดึงแขวนคอช้าง ปลอกแขนสำริด เครื่องมือยุคเหล็กอายุประมาณ 3000 ปี ขวานหิน เสาหลักเมือง ชุดน้ำชาสมัยฮ่องเต้ เทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยลงข่าวในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งจัดแสดงเทวรูปแบบฮินดูขนาดเล็กอายุนับพันปี ได้แก่ เทวรูปนางอุมา นกหัสดีลิงค์ และพระพุทธรูปองค์เล็กในปางต่าง ๆ โบราณวัตถุ ได้แก่ ขอเสลี่ยงคานหามที่ใช้กันในสมัยโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะแบบเขมร แหวนโบราณ เป็นต้น

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2454 และ พ.ศ. 2534

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 25

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, วัดบ้านบัว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
แผนที่:https://goo.gl/maps/7rHKAfoo6Z3toKce7

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงมหาดไทย. กรมโยธาธิการและผังเมือง. (2548). ประมวลภาพโครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถาน. กรุงเทพฯ: กรม.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2552). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556 จาก  http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_ByMember_Detail.php?id=913&CID=21716 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563 จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560