รางทอง


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Hymenocallis littoralos Salosb cv.variegata
ชื่อวงศ์AMARYLLIDACEAE
ชื่ออื่นว่านสี่ทิศด่าง
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่ม
ต้นลำต้นมีข้อปล้องสั้น ๆ อัดตัวกันแน่นเป็นแผ่น
ใบใบเรียวยาวมีเส้นกลางใบเรียงขนาดตามความยาวจำนวน ใบเฉลี่ยต่อต้น 3-10 ใบใบเจริญมาจากตามยอด ใบยาว อวบน้ำ สีเขียวสด
ดอกดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวตรงและแข็งแรง กลวงตรงกลาง
การขยายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ใช้ได้ทั้งประดับในอาคาร และนอกอาคาร

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังภาพ

ต้น
ใบ
ดอก

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://www.adirek.com/stwork/maimokkhon/kob25.htm
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.