วัดกรูด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเสือ

2. พระโต

3. พระแจ้ง

4. พระขาว

5. พระอธิการเอี่ยม

6. พระเที่ยง มหาปัญฺโญ พ.ศ. 2488-2510

7. พระมี กิตฺติปัญฺโญ

8. พระครูโสภิตพัฒนาทร (ทวี ยสชาโต) พ.ศ. 2519- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประเภท ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230