วัดมกุฏคีรีวัน (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 สังกัดคณะธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยพระสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ได้ริเริ่มก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้พระภิกษุนักศึกษาปีสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ฝึกปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเพื่อออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

      ในปี พ.ศ. 2531 จึงเริมดำเนินการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวันขึ้น โดยมอบหมายให้พระครูศรีธรรมานุศาสน์ (สมคิด ภูริสฺสโม) เป็นผู้ดูแล ต่อมาพระฐานดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) หรือ พระอาจารย์แดง ได้มาพำนักและปฏิบัติธรรมทีแห่งนี้เป็นรูปแรก ปัจจุบันได้รับอนุญาตประกาศให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีเนื้อที่ 15 ไร่ และพื่้นที่เพื่อใช้สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ประมาณ 1,200 ไร่

      โดยในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในองค์พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อจากนั้น ทรงยกฉัตรขึ้นกางกั้นถวายเป็นพุทธบูชาเหนือพระพุทธมารวิชัยคีรีวันสิริมงคล โอกาสนี้ ทรงถวายผ้าป่าโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อเป็นกองทุนสร้างโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ ปากช่องนานา อภิบาลสถานญาณดิลก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ วิหาร และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นองค์ปฐม

2. พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระมหาเจดีย์มกูฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า เนินปัญจสิงขร จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546 และสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐ์ฐานในองค์พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน และยกฉัตรขึ้นกางกั้นถวายเป็นพุทธบูชาเหนื่อพระพุทธมารวิชัยคีรีวันสิมงคงคล

- โครงการอบรมปฏิบัติธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโป่งตาลอง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/TK6gCxS68n4bkzrd6

รายการอ้างอิง

  1. วัดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่). สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2558, จาก http://www.makutkiriwan.com/
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ10 มีนาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560