วัดแสงธรรมวังเขาเขียว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 สังกัดคณะธรรมยุต โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามวัดว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” พร้อมทั้งประทานพรว่า ขอวัดที่ให้นามแล้วนี้ จงอำนวยประโยชน์เป็นที่พักผ่อน ปฏิบัติธรรม สงบกาย สงบใจ เจริญเป็นอุดมมงคล ให้เกิดความสวัสดีแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตลอดจิรกาล

    ปี พ.ศ. 2549 พระอาจารย์โสภา มีอาการอาพาธจึงเดินทางมาจำพรรษาบนเขาสลัดได อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพราะสถานที่แห่งนี้นอกจากอากาศสัปปายะต่อธาตุขันธ์แล้วยังดีต่อการภาวนา แต่เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในเขตอุทานแห่งชาติทำให้ไม่สามารถอยู่ถาวรได้ พระอาจารย์ท่านจึงคิดหาสถานที่ที่ไม่ไกลจากบริเวณนี้มากนักอยู่แทน ประกอบกับท่านเกิดนิมิตฝันว่า แบกบาตรสะพายกลดไปถึงภูเขาสองลูก เมื่อไปยืนหน้าภูเขาก็ปรากฏมีภาษาเขมรขึ้นมาซึ่งแปลเป็นคำภาษาไทยว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” องค์ท่านเองก็ไม่ทราบว่านิมิตนี้หมายถึงกระเทือนเลื่อนลั่นทางดีหรือทางไม่ดีอย่างไร วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2550 พระอาจารย์โสภา ได้มาพบที่ดินบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันมองเห็นภูเขาเขียวเหมือนกับที่เคยนิมิตเห็นภูเขาสองลูกมาก่อน จึงคิดทำอาศรมสำหรับพักอาศัยชั่วคราว

     วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 พระชินวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย-วังน้ำเขียว (ธรรมยุต) ออกหนังสือรับรองที่พักสงฆ์ และเจ้าของบ้านไร่ปลายตะวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักสงฆ์บอกถวายไม้ แต่พระอาจารย์โสภา ท่านได้บอกปัดถึง 3 ครั้ง อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านเกิดนิมิตฝันว่า พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ท่านจึงให้พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน ไปพิจารณาดูว่าไม้นั้นจะสามารถเกิดประโยชน์แก่สมณธรรมอย่างใดได้บ้าง พระอาจารย์อำนวยพิจารณาเห็นว่าไม้นั้นสามารถทำเสาได้ 32 ต้น พระอาจารย์โสภา ท่านใคร่ครวญเกี่ยวกับนิมิตที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาจอดในบริเวณที่พักสงฆ์แห่งนี้ ดังนั้นท่านจึงดำริให้นำไม้นั้นมาสร้างศาลาโดยใช้เวลาเพียง 4 เดือน

    วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นวันที่ฉลองศาลาเสร็จเพียง 15 วัน และเป็นวันที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว นั่งรถมาที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกับในนิมิต ท่านอาจารย์จึงทราบทันทีว่า “กระเทือนเลื่อนลั่น” นั้นหมายความว่าอย่างไร และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามวัดว่า “วัดแสงธรรมวังเขาเขียว” เป็นวัดสายปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 37 ไร่

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์อำนวย สุขวัฑฒโน

2. พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์องค์ปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล บรรจุพระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วางศิลาฤกษ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2554 พระมหาเจดีย์มีรูปทรงดอกบัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน 74 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร 65 เมตร มีถนนโดยรอบ ห้องใต้ฐานปฏิบัติธรรม เป็นที่ปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจ มีระเบียงใช้เป็นที่เดินประทักษิณของอุบาสก-อุบาสิกา ห้องโถงเก็บพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุ ทรงครึ่งวงกลมคล้ายระฆังคว่ำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 เมตร มีระเบียงดอกบัวกว้าง 7.40 เมตร ใช้เป็นที่เดินประทักษิณของพระภิกษุ-สามเณร ดำริในการสร้างโดย พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ธรรมยุติกนิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ถนนสายกบินทร์บุรี-นครราชสีมา บ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
อีเมล์:watsangthamjd@gmail.com
เว็บไซต์:http://www.watsangthamwangkaokaew.com/main/
แผนที่:https://goo.gl/maps/PzVx4T1xhs9CkdX88

รายการอ้างอิง

  1. วัดแสงธรรมวังเขาเขียว. (2555). พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล. นครราชสีมา: หจก. เพื่อนศิลป์.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560