ลิเกคณะเพชรศิลา ฟ้าประทาน (ลูกหลานสมจิตโชว์)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

โอกาสในการแสดง

             งานแก้บน

             งานฉลองอัฐิ

             งานบวช

             งานศพ

หัวเรื่อง

ลิเกโคราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ขวัญฤดี คำพันธ์. ชนิกานต์ ฉันทะนิตย์. (2559). เพชรศิลา ฟ้าประทาน (ลูกหลานสมจิตโชว์). นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.