ลิเกคณะพรเทวัญ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา ครอบครัวของคุณบุญยืนแต่เดิมเป็นคนอยุธยา ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและคุณพ่อของคุณบุญยืนก็ได้ก่อตั้งคณะลิเกขึ้น โดยใช้ชื่อ “คณะทองหยด บุญยืน” (ปัจจุบันคือ คณะลิเกทองหยด วีระยุทธ) เมื่อคุณบุญยืนเติบโตขึ้นก็มีการแยกตัวจากคณะทองหยด บุญยืน มาตั้งคณะของตัวเองชื่อ “คณะพรเทวัญ” และเริ่มมีการชักชวนคนในครอบครัวหรือคนรู้จักมาร่วมฝึกฝนร่วมแสดงด้วยกัน พัฒนาคณะลิเกของตนมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ปัจจุบันคณะลิเกพรเทวัญมีราคาว่าจ้างเริ่มต้นที่ 50,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับงานที่แสดง

ชื่อโต้โผหรือเจ้าของคณะ คุณบุญยืน สืบนุสรณ์

ชื่อพระเอก นพเก้า พรเทวัญ

ชื่อนางเอก พรนภา พรเทวัญ

ชื่อตัวโกง

             สิงหา พรเทวัญ

             ทัศนา พรเทวัญ

             สุภาพร พรเทวัญ

ชื่อตัวตลก

             เชอร์รี่ พรเทวัญ

             บุญชู พรเทวัญ

             เหน่ง ส่งเสริม

โอกาสในการแสดง

             1. งานบวช

             2. งานบุญผ้าป่า

             3. งานลอยกระทง

             4. งานวัด

             5. งานศพ

เนื้อเรื่องที่แสดง เช่น สายเลือดจักรพรรดิ แรงริษยา

ความเห็นของโต้โผ

1. ปัญหาของการประกอบอาชีพลิเกในปัจจุบัน

             ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรายได้ตก เนื่องจากค่าใช่จ่ายอุปกรณ์ที่มีราคาแพง ทั้งเศรษฐกิจ อีกทั้งลิเกในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยม จะมีบุคคลเพียงบางกลุ่มที่ยังคงดูลิเกอยู่เท่านั้น

2. อนาคตของลิเกโคราช

             คุณบุญยืนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของลิเกโคราชไว้ว่า น่าจะไม่ดังเป็นที่นิยมมากเทียบเท่ากับสมัยก่อน แต่ก็ยังสามารถใช้เป็นหลักในประกอบอาชีพลิเกให้ทรงตัวอยู่ได้ และในอนาคตอยากพัฒนาในส่วนของการแสดงให้ดีมากยิ่งขึ้น คอยปรับปรุงทั้งในด้านตัวละครและเนื้อเรื่องการแสดง อุปกรณ์แสง สี เสียง รวมไปถึงฉากละครที่จะทำให้มีความสวยงาม ทันสมัยอยู่ตลอด

หัวเรื่อง

ลิเกโคราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:90/1 ถนนมุขมนตรี 23 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. บุญยืน สืบนุสรณ์. (สัมภาษณ์). 14 มกราคม 2559.
  2. สุวรรณี ชาญประโคน. มนปิยา ทิพนัส. (2559). ลิเกคณะพรเทวัญ. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.