นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร


รายละเอียด

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2556 ต้นแบบเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด

ประวัติ

      เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

บิดา-มารดา บิดาชื่อ นายเลียง ป้องปัญจมิตร มารดาชื่อ นางเผิน ป้องปัญจมิตร มีบุตร 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน เป็นบุตรคนที่ 3 คู่สมรส ชื่อ นางสุจิตรา ป้องปัญจมิตร บุตร มีบุตร 2 คน 1. นายอิสระ ป้องปัญจมิตร 2. นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร

การศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสิงสาง

การทำงาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่มันสำปะหลัง) ทำไร่มันสำปะหลัง 20 ปี ได้มีการเทคโนโลยีด้วยการเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดในปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตและเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานหลาย ๆ ส่วน

- ผู้ใหญ่บ้านวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

- ศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงาน และที่ปรึกษาของชาวบ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด ทั้งในและต่างจังหวัด

- ปราชญ์ชาวบ้าน ในการปลูกมันสำประหลังแนวใหม่

รางวัลเกียรติยศ

- ได้รับรางวัลการประกวดมันสำปะหลังหัวมันใหญ่

- เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังดีเด่นปี 2550 ด้านการเพิ่มผลผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551

- วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รางวัลโล้เกียรติคุณผู้นำการขับเคลื่อนนิคมการเกษตรมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา งานชุมชนสร้างเกษตรไทยให้ เข้มแข็ง (สปก.)

- รางวัลระดับดีเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมันสำปะหลังระบบน้ำหยดประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานประชุมนานาชาติมันสำปะหลัง (World Tapioca Conference 2011) [งานประชุมมันสำปะหลังโลกที่ประเทศไทย: มันสำปะหลัง: ขุมทรัพย์จากผืนดิน] ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2554

- เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาอาชีพทำไร่ อย่างภาคภูมิใจ โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา...ด้านการเกษตร

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

เกษตรกร, มันสำปะหลัง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:40 บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทรศัพท์:08 1282 7482

รายการอ้างอิง

  1. เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ผู้นำระบบน้ำหยดมาใช้ในไร่มันสำปะหลัง ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ. สืบค้นจาก http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=1642&filename=index/FORTICLIENT_CONTINUE นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร ปราชญ์ชาวบ้าน ในการปลูกมันสำประหลังแนวใหม่. สืบค้นจาก http://www.m-culture.in.th/album/view/138835/