นายโชคดี ปรโลกานนท์


รายละเอียด

ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2500

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 45)

การทำงาน

- อดีต NGOs ที่ทำงานฟื้นฟูป่าเขาใหญ่เขาแผงม้า หลังปิดสัมปทาน

- พ.ศ. 2533 ทำงานกับชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้ได้เรียนรู้และได้รับองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรในโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนรอบป่าเขาใหญ่

- พ.ศ. 2537-2544 หัวหน้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เขาแผงม้า และปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (สวนลุงโชค) โดยแบ่งเพื่อการเรียนรู้ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งอาคารเรียนรู้ แหล่งน้ำจากบ่อเก็บกักน้ำ บ่อเลี้ยงปลา แปลงนา สวนผลไม้ผสมผสาน สวนสมุนไพร แปลงปลูกไม้ประดับและเพาะขยายพันธุ์ แปลงปลูกไม้ป่า และยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไม้ไผ่ ไม่ใช้สอย ระบบวนเกษตร เรียนรู้สีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม เรียนรู้การทำสมุนไพรมาทำลูกประคบ เรียนรู้การเพาะเห็ด และการผลิตก้อนเห็ด เป็นต้น

ความชำนาญพิเศษ

       ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นน้ำ กระบวนการฟื้นฟูป่า เกษตรทางเลือกสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น การเพาะขยายพันธุ์ไม้ การฟื้นฟูดิน การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด น้ำหมักชีวภาพ แนวคิดการพึ่งตนเอง กับหมอยาพื้นบ้าน การทำลูกประคบ ยาหม่องไพล และน้ำดื่มสมุนไพร เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ

- รองชนะเลิศลำดับที่ 2 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

- ปราชญ์เกษตรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เครือข่ายเกษตรพอเพียง)

- พ.ศ. 2556 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:14 บ้านคลองทุรียน หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์:084-3554720, 081-7251179, 081-9553018, 091-876-8199

รายการอ้างอิง

  1. เกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และได้คัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=2196&filename=index
  2. แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://7greens.tourismthailand.org/green_attraction/detail/1336.html