ปราสาทหินพิมาย


รายละเอียด

       ประตูชัย ปราสาทหินพิมาย

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.