ปราสาทหินพนมวัน


รายละเอียด

       ปราสาทหินพนมวัน ถ่ายจากด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน โบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน นับเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

หมวดหมู่

โบราณสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

คลังภาพ

ปราสาทประธานด้านทิศเหนือ แลเห็นซุ้มทางเข้าปราสาทด้านทิศเหนือ และอันตราละ (มุขกระสัน) ของประสาทประธานเชื่อมต่อกับมณฑปที่อยู่ด้านหน้าหรือทิศตะวันออก
ด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนแท่นหินคือ หม่อมหลวงบุญเหลือ กุญชร ธิดาของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)
ด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนแท่นหินคือ หม่อมหลวงบุญเหลือ กุญชร และชายที่ถือหมวกคือ พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมหลวงวราห์ กุญชร)
ด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน แลเห็นซุ้มทางเข้าปราสาทด้านทิศเหนือและภายในเรือนธาตุเรียกว่าห้องท้องพระครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะอยุธยา

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2559). สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อนการเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.