วัดบ้านสมบัติเจริญ


รายละเอียด

ประวัติ

      สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ในการขอสร้าง และตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า “วัดสมบัติเจริญ” สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมีเรื่องเล่าว่า ประมาณปี พ.ศ. 2513 ชาวบ้านจากจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัย และที่ทำมาหากิน เนื่องจากที่อยู่อาศรัยเดิมเกิดการขยายตัวของประชากรมาก ชาวบ้านบางส่วนจึงได้โยกย้ายเข้ามาทำมาหากินอยู่ที่นี่ โดยในอดีตต้องต่อสู้กับกลุ่มชนต่างลัทธิคือ "คอมมูนิสต์" ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิม และได้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2514 พร้อมกับมีการสร้างวัด ในระยะเริ่มแรกมีเพียงกุฏิสงฆ์เล็ก ๆ พอให้พระภิกษุอยู่เป็นขวัญกำลังใจ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรเท่านั้น ยังไม่ได้ขอตั้งวัด เป็นเพียงที่พักสงฆ์ มีพระภิกษุผู้ดูแลวัดบ้าง ร้างบ้าง เป็นครั้งคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 มีชาวบ้านชื่อว่า ตาเพิ่ม (มี) สายยศ ได้เข้ามาอุปสมบท ได้นำชาวบ้านในการสร้างอุโบสถ โดยมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2529 โดยขอความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงปู่ไหล (พระครูสุทธิธรรมาจารย์) วัดบึง และเริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 พร้อมจัดงานเฉลิมฉลองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการมี สายยศ (จตฺตสลฺโล ภิกฺขุ) เจ้าอาวาสรูปแรก

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
  2. วัดบ้านสมบัติเจริญ. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/117573/วัดบ้านสมบัติเจริญ-ต-กุดโบสถ์-อ-เสิงสาง-จ-นครราชสีมา/
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560