นายณรงค์ รัตนจัน


รายละเอียด

ประวัติ

    เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ณ ตำบลบางปอง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรนายเรือง และนางอนงค์ รัตนจันทร์ มีพี่น้องรวม 7 คน มีภรรยาชื่อนางละม่อม รัตนจันทร์

การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดุสิตวิทยา จังหวัดนครสวรรค์

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนช่างไม้นครราชสีมา

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนการช่าง ในโครงการสนธิสัญญาป้องกันเอเชียอาคเนย์ จังหวัดนครราชสีมา

- ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ และระบบไฮโดรลิค บริษัทแมสซี เฟอร์กุสัน

- ฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ และระบบไฮโดรลิค บริษัทฟอร์ด

- ฝึกอบรมหลักสูตร Fire Fighter ของ ทบวงการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพ

    การทำไร่นาสวนผสม

การทำงาน/แนวคิด/ผลงาน/กิจกรรม

- นิคมสร้างตนเองอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- โรงโม่หินศิลาทอง

- พนักงานดับเพลิงแคมป์เฟรนซิพ ซึ่งเป็นหน่วยงานของทบวงการทหารบกสหรัฐอเมริกา

ผลงาน

- วิทยากรการจัดการระบบการให้น้ำในสวน ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักจากขี้ปลาในบ่อเลี้ยง รวมกับใบไม้ เศษหญ้า ผลไม้ที่เน่าเสีย

- วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องมะนาวด่านเกวียน และการทำสวนแบบผสมผสาน

- พ.ศ. 2539 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครราสีมา

รางวัล

- พ.ศ. 2538 รางวัลนอมา เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ช่วยรณรงค์เพื่อการไม่รู้หนังสือแห่งชาติ

- พ.ศ. 2538 โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนงานการศึกษานกโรงเรียน

- พ.ศ. 2539 โล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการส่งเสริมการเกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นของกองทัพอากาศ

- พ.ศ. 2539 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ระดับเขตการศึกษาอันดับที่ 1 สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน จากสำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตกาศึกษา 11

- พ.ศ. 2540 ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำก้าวหน้าระดับจังหวัด (รางวัลสิงห์ทอง)

- ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:135 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. (2540). เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แก่ นายณรงค์ รัตนจันทร์. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย.