วัดโนนสมบูรณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เมื่อปี พ.ศ. 2521 ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ย เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ได้ชื่อวัดตามที่ตั้งหมู่บ้าน คือ วัดบ่อลิง และได้ไปนิมนต์พระดำมาเป็นเจ้าอาวาส จนถึง พ.ศ. 2527 พระดำได้ลาสิกขา ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระมหาไสว มาเป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก เห็นว่าวัดอยู่ไกลจากหมู่บ้าน ยากแก่การไปวัด และพระสงฆ์บิณฑบาตก็อยู่ไกล ในปี พ.ศ. 2528 ชาวบ้านจึงย้ายวัดเข้ามาในหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นที่ สปก. พระมหาไสวได้มาดูแลต่อจนถึง พ.ศ. 2530 จึงได้ลาสิกขา ในปี พ.ศ. 2531 วัดไม่มีพระผู้ดูแล ในปี พ.ศ. 2532 ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระกับพระครูปิยสีลากร จึงได้ให้พระสมพงษ์ สุจิตฺโต มาเป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2532 ในปี พ.ศ. 2552 พ่อจำรัส จันทร์จิตร ได้เป็นผู้ดำเนินการขอสร้างและตั้งวัด ให้ถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคมและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 โดยได้ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า วัดโนนสมบูรณ์ ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระดำ

2. พระมหาไสว

3. พระสมพงษ์ สุจิตฺโต

4. พระครูอดุลย์ สีละสถิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านบ่อลิง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดโนนสมบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/119292/วัดโนนสมบูรณ์บ่อลิง-ต-โนนสมบูรณ์-อ-เสิงสาง-จ-นครราชสีมา/