วัดหนองเข้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเจริญ จนฺทสีโล พ.ศ. 2523-2528

2. พระ โสภณสีโล พ.ศ. 2528

3. พระมหาวิเชียร กัลยาโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. วัดหนองเข้. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/105549/วัดหนองเข้-ตำบลสุขไพบูลย์-อำเภอเสิงสาง-จังหวัดนครราชสีมา/