วัดซับลังกา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งวัดและสร้างวัดถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญโดย ในปี พ.ศ. 2535 พระอธิการประยงค์ เขตสมุทร พร้อมกับชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างศาลาไม้ขึ้น 1 หลัง แต่ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดเพลิงไหม้ศาลาเสียหาย ต่อมา ในปี พ.ศ. 2544 พระอธิการประยงค์ อนามโย ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เป็นศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:213 บ้านซับลังกา หมู่ที่ 9 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก" target="_blank">http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา">จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
  2. วัดซับลังกา. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/124119/วัดซับลังกา-ต-สุขไพบูลย์-อ-เสิงสาง-จ-นครราชสีมา/