ตำบศรีละกอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมขึ้นกับตำบลสีสุก เมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจึงได้แยกเป็นตำบลศรีละกอ เมื่อปี 2528 ได้ชื่อว่า ตำบลศรีละกอ เพราะมีบ้านละกอตั้งอยู่ดั้งเดิม ส่วนคำว่า "ศรี" มาจาก ตำบลสีสุก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300610