วัดโคกโภคา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยนายบุญมา ริมไธสง ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระแก้ว กิตฺติสทฺโท พ.ศ. 2471-2493

2. พระบุญมี มหาวีโร พ.ศ. 2493-2501

3. พระทองม้วน วฑฺฒโน พ.ศ. 2503-2505

4. พระทองสา ฉนุโน พ.ศ. 2505-2509

5. พระน้อย ธมฺมโชโต พ.ศ. 2510-2516

6. พระคำภา พ.ศ. 2517-2518

7. พระเล็ก พ.ศ. 2519-2520

8. พระบุญรอด พ.ศ. 2521-2528

9. พระจันที สุขุมาโล พ.ศ. 2529-2535

10. พระบุญมี ฑีฆายุโก พ.ศ. 2535-

11. พระครูอุดมสารคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:210 บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดโคกโภคา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/93999/วัดโคกโภคา/