วัดประชาคมาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. พ.ศ. 2514 โดย นายโต-นางแตงอ่อน มณีเนตร เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 23 ไร่ 3 งาน เสนาสนะในสมัยนั้นมีกุฏิสงฆ์ ในปัจจุบันวัดยังเป็นสำนักศาสนศึกษา และสนามสอบธรรมสนามหลวง

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างในปี พ.ศ. 2507 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระมหาจรูญ พรหมสโร เจ้าอาวาสรูปแรก

2. พระครูวิสุทธิประยุตต์ (บุตรดี วิสุทฺธิสีโล) พ.ศ. 2536

3. พระสมุห์ละออง กิตฺติธโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สะสม รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จากประชาชนในเขตอำเภอห้วยแถลง และท้องถิ่นใกล้เคียง ให้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

- ศูนย์วัฒนธรรมประจำอำเภอห้วยแถลง

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2522-2523

- วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. 
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/
  3. วัดประชาคมาราม. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/107169/วัดประชาคมาราม/
  4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560