วัดปทุมวัน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2524 นายแสน-นางจันทร์ คำตัน ได้บริจาคที่ดินสร้างวัด พร้อมด้วยเรือน 1 หลัง พระด่อน ปิยวณฺโณ เป็นประธานในการก่อสร้าง และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก เดิมชื่อ วัดสระมะค่า และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดปทุมวัน เนื่องจากมีสระดอกบัวหลวงอยู่ใกล้วัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 นายสาย จันฒะเฆ่ ได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระด่อน ปิยวณฺโณ พ.ศ. 2481-2482

2. พระชาลี สุจิตฺโต พ.ศ. 2483-2486

3. พระชาลี สุภทฺโท พ.ศ. 2487-2488

4. พระเส็ง ขนฺติโก พ.ศ. 2488-2489

5. พระอธิการพรมมา พุทฺธวโร พ.ศ. 2489-2522

6. พระครูปทุมวนารักษ์ (เกสโร) พ.ศ. 2524- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดปทุมวัน. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/160529/วัดปทุมวัน/