วัดสระแก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระจันดี พ.ศ. 2475-2480

2. พระจันทา พ.ศ. 2480-2483

3. พระกุลา พ.ศ. 2483-2490

4. พระจันดา พ.ศ. 2490-2494

5. พระหล่อน พ.ศ. 2494-2497

6. พระจันทา กลฺยาโณ พ.ศ. 2497-2504

7. พระสุวรรณ พ.ศ. 2504-2506

8. พระบุญศรี พ.ศ. 2506-2511

9. พระอธิการปรีชา จตฺตมโล พ.ศ. 2511-2522

10. พระอธิการสุวัฒน์ สุจิณโณ พ.ศ. 2522- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดสระแก้ว. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/134078/วัดสระแก้ว/