ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า


รายละเอียด

ประวัติ วันเดือนปีเกิด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ภูมิลำเนา บ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษา

- พ.ศ. 2515 กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิชาเอกฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- พ.ศ. 2517 วท.ม. (ฟิสิกส์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2523 M.S. (Physics) จาก Indiana University, Bloomington, U.S.A

- พ.ศ. 2527 Ph.D. (Physics) จาก Arizona State University, Tempe, U.S.A.

ด้านการฝึกอบรม

- พ.ศ. 2543 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 (วปอ. รุ่นที่ 42) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- พ.ศ. 2555 หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน รุ่นเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการทำงาน

- กรรมการการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

- กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

- กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี (มหาวิทยาลัยราชธานี)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน

- กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- นายกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

- ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

- ประธานคณะกรรมการโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program/AP Program)

- ประธานคณะกรรมการจัดทำรายการโทรทัศน์ “วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” และรายการโทรทัศน์ “สามนาทีกับวิทยาศาสตร์” เผยแพร่ทาง T.V. ช่อง 7 และ 11

- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคำแหง

- ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

- ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

- ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546-2547 (2 วาระ)

- ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.)

- ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

- ประธานบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

- เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปร่วมประชุม Earth Observation Summit ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

- ประธานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

- เป็นหัวหน้าทีมไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเพื่อทำโครงการ

- รองโฆษก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.รามคำแหง

 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์, หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ครั้งที่ 2)

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

 พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

- นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  23 มีนาคม พ.ศ. 2561-21 กันยายน พ.ศ. 2563

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. 2532 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

- อาจารย์ดีเด่น กองทุน เลกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์ และรางวัลเกียรติยศ มศว. เพื่อการศึกษา

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- พ.ศ. 2548 อาจารย์ดีเด่น กองทุน เลกิ้น เลาเกเซ่น อนุสรณ์

- รางวัลเกียรติยศ มศว. เพื่อการศึกษา

- รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

- รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรครบ 5 ปี การศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

- รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์กรอย่างน่าสรรเสริญและเป็นตัวอย่างดียิ่ง ของมูลนิธินักข่าวจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2551 รางวัลโล่เกียรติคุณ ผู้บริหารในดวงใจนักศึกษา สภานักศึกษา มทส.

- รางวัลศิษย์เก่า เราภูมิใจ โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา

- พ.ศ. 2552 รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี (Mon of the Year 2009) จากสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรแห่งนครราชสีมา

- พ.ศ. 2553 รางวัลเกียรติยศผู้ทำคุณประดยชน์ยิ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2553 รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

- พ.ศ. 2553 และ 2554 รางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ของ สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

- พ.ศ. 2554 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. 2555 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

- พ.ศ. 2555 รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทาง สังกัดมหาวิทยาลัย จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

- พ.ศ. 2556 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2556 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษาในงานรางวัลไทย โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "รางวัลไทย" มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

- พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ เข็มกิตติการทองคำ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำประกาศเกียรติคุณ "เข็มกิตติการทองคำ"

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- พ.ศ. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

- พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- พ.ศ. 2555 มหาวชิรามงกุฏ (ม.ว.ม.)

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา,

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่บ้านราชธานี ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี. (2557). รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย.
  2. แสดทองหลอมรวมใจรักอาลัย มุทิตา คารวะ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 สมัย : วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย.