บ้านสระธรรมขันธ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านครั้งแรก อพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง คือ ชาวบ้านบุ บ้านตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        ในอดีตชาวบ้านเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านหัวสระ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านสระธรรมขันธ์ เพราะว่าในเขตุหมู่บ้านมีสถานีรถไฟ ซึ่งสถานีรถไฟใช้ชื่อว่า สถานีรถไฟบ้านสระธรรมขันธ์ ดังนั้นผู้นำหมู่บ้านจึงได้ประกาศบอกชาวบ้านในหมู่บ้านให้ทราบถึงการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน จากบ้านหัวสระ มาเป็น บ้านสระธรรมขันธ์ เพื่อเป็นการใช้ชื่อที่เป็นทางการ แต่ปัจจุบันสถานีรถไฟบ้านสระธรรมขันธ์ได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 8 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310

รายการอ้างอิง

  1. พงศ์สุพัฒน์ เสือกระสังข์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.