น้ำตกวังเต่า


รายละเอียด

      แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยูในเขตปกครองของอุทยานแห่งชาติทับลาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยทางแพ และเรือ ในการเดินทางจะพบสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี น้ำตกวังเต่า ได้ชื่อว่า “แก่งครบุรี…ต้นน้ำมูล” จุดกำเนิดแม่น้ำ 3 สาย ที่เรียกกันว่า “สามง่าม”

       สายที่ 1 ต้นน้ำมูล แหล่งกำเนิดของแก่งน้ำโตน น้ำตกวังถ้ำ น้ำตกวังมะนาว ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบน หาดจอมทองและยังเป็นแหล่งดูนกหายาก

       สายที่ 2 ต้นน้ำลำแชะ แหล่งกำเนิดวังไผ่ วังยาว ซับเป็ด วังแปะ วังไทร วังเต่า วังวนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำแชะ

       สายที่ 3 ต้นกำเนิดลำมาศ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำมาศ

ประเภท ธรรมชาติ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บริเวณเขื่อนลำแชะ หมู่ที่ 5, 14 หมู่บ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.). คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: ศูนย์.
  2. ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php?mid=3&am=233&pv=20