ปรางค์บ้านปรางค์ หรือ ปราสาทบ้านปรางค์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เป็นศาสนสถานในคติศาสนาฮินดู อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับศิลปะเขมรโบราณสมัยบาปวน ตอนปลาย-นครวัดตอนต้น ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง แผนผังประกอบด้วยกลุ่มปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน เรียงตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ เว้นทางเดินเข้าสู่โบราณสถานทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันออกมีซุ้มหน้าต่างเปิดทั้ง 2 ข้าง ส่วนบนชำรุดแต่แสดงถึงการเข้ากรอบประตูด้วยหินทรายทรวดทรงที่เหลือ แสดงลักษณะเหมือนปราสาทหินพิมาย มีกำแพงแก้วล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทางเข้าด้านหน้าไม่มีซุ้มประตูหรือโฆปุระ หินที่ก่อกำแพงแก้วน่าจะเป็นหินที่พังลงมา 

      ในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 สมัยอยุธยา-ล้านช้าง มีการก่อสร้างอาคารอิฐเพิ่ม 1หลัง ทางด้านทิศตะวันออกชิดติดกับส่วนฐานของกลุ่มปราสาท เป็นวิหารหรือหอพระ แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังและพื้นก่อด้วยอิฐ เสาและโครงสร้างเป็นไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา

      กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 34 ลงวันที่ 27 กันยายน 2479 และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 15 กันยายน 2526 โดยมีพื้นที่โบราณสถานท 6 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

คำสำคัญ

ปราสาทหิน, ปรางค์, กู่, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปรางค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. ปราสาทบ้านปรางค์. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/
  2. ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php?mid=3&am=233&pv=20