วัดปรางค์น้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2502 แล้วเสร็จวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์ผึ้ง

2. พระอาจารย์กล่ำ

3. พระอาจารย์ริ

4. พระอธิการลา

5. พระอาจารย์อยู่

6. พระมหาเพชร คุณธมฺโม นามสกุล ศรีโวทานัย พ.ศ. 2494-2496

7. พระครูพรหมพงษ์พิสุทธิ์ (ภู่) นามสกุล ชูภักดี พ.ศ. 2497-2512

8. พระครูประสาทชัยคุณ (เทียน จารุวณฺโณ) นามสกุล จารุวรรณานนท์ พ.ศ. 2513-2540

9. พระครูพิพัฒน์สรคุณ (จอน พุทฺธสโร) นามสกุล เปรียบกระโทก พ.ศ. 254- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
แผนที่:https://goo.gl/maps/f6pYTMXiWt9DP5nN7

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.