วัดไตรสิริมงคล หรือ วัดซับตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2514 เริ่มแรก เป็น สำนักสงฆ์ ได้รับอนุญาติให้เป็นที่พักสงฆ์  จัดสร้างวัดเมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2524 และตั้วงวัดเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2536

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวรธรรมทัต (โยธิน ธมฺมทินโน)- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา)

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

- ห้องสมุดและที่อ่านหนังสือ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2538

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:288 บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
แผนที่:https://goo.gl/maps/zmTXhpxb9JnQFN3z6

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.