จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม


รายละเอียด

ประวัติ

รางวัลเกียรติยศ

- ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้านเกษตรกรรม จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี

 

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน, การจัดการดิน, การอนุรักษ์ดิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:104 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/159