นายสมถวิล ดีทองหลาง


รายละเอียด

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ซอพื้นเมืองโคราช)

วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 

สถานที่เกิด บ้านด่านทองหลาง ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

บิดา-มารดา นายทั่ง และนางดี ดีทองหลาง 

คู่สมรส นางบัวลอย ชอบบนหลาง มีบุตรชาย 3 คน บุตรหญิง 3 คน

การศึกษา

- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดด่านทองหลาง

- มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาแผนกเกษตรกรรม โรงเรียนเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมา

- โรงเรียนนายสิบ กองประจำการค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมา

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2514 เข็มกลัดวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน

- พ.ศ. 2522 ประกาศเกียรติคุณ กรมศาสนา

- พ.ศ. 2535 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุดส สำนักงานคุรุสภา

- พ.ศ. 2544 ศิลปินดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา สาขาการช่างฝีมือ การแกะสลัด สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

- พ.ศ. 2552 ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

- พ.ศ. 2554 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ซอพื้นเมืองโคราช) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ซอ, เครื่องดนตรีไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์:0 4439 9481, 08 5202 9208

รายการอ้างอิง

  1. นายสมถวิล ดีทองหลาง : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/428