นางสายทอง โคมตะขบ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ประเภท/สาขา ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ข้อมูลภูมิปัญญา 

      เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน นำภูมิปัญญาไปเป็นตัวขับเคลื่อนกลุ่ม ขับเคลื่อนชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมจากการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนา กลุ่มในการสร้างอาชีพ การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเชื่อมโยงเครือข่าย การพึ่งพาตนเอง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 255 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ธุรกิจชุมชน, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. นางสายทอง โคมตะขบ : ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2563, จาก http://www.thaiwisdom.org/teacherdetail/344