ที่ว่าการอำเภอกลาง นครราชสีมา


รายละเอียด

    ตั้งขึ้นเป็นอำเภอกลาง นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2440 ต่อมา พ.ศ. 2459 เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอโนนวัด จนกระทั่ง พ.ศ. 2487 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโนนสูง

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. (2558). สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ. 124. กรุงเทพฯ: กรม.