โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2524

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2529

ลักษณะโครงการ: เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

1. พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช

2. ควรพิจารณาและจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ๆ

3. พิจารณาวางโครงการและการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ

4. ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบึงมน

5. ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

6. ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนา

7. ควรศึกษาและวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำท่วม

ผลการดำเนินงาน: ในปี พ.ศ. 2524 ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร สูง 9.40 เมตร ความจุเก็บกักน้ำ 1,469,000 ลูกบาศก์เมตร

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
แผนที่: https://www.google.com/maps/dir/14.8858966,102.0186738/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A+%E0%B8%99%E0%B8

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w4-1.php