โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2529

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2529

ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/Pathum+Wan+District,+Bangkok+10330/14.939834,102.44713/@14.3403761,100.3689507,8z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x30e29ed4313ed6f5:0x30100b25de24df0!2m2!1d100.5307787!2d13.746183!1m0

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w5-10.php