โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2529

ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฏรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/14.8858966,102.0186738/14.939834,102.44713/@14.8990697,101.9635859,10z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/w4-2.php