โครงการเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัว


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์ สำนักราชเลขาธิการ

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ปีที่เริ่มโครงการ: 2540

ลักษณะโครงการ: ทดลองเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัวและทำการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้กับราษฎรและส่งเสริมการส่งเสริมช่องทางธุรกิจ

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

สุกร, โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/a2.php