โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ปีที่เริ่มโครงการ: 2528

ลักษณะโครงการ: ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและบำรุงป่า จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่เคยบุกรุกป่า

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม, การฟื้นฟูป่า, การอนุรักษ์ป่าไม้

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/e3.php