โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ อาคารกาญจนาภิเษก


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2538

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2538

ลักษณะโครงการ: จัดสร้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 50 ปี โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงเกษตร และอุตสาหกรรมโลก ได้มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงเกษตร และอุตสาหกรรมโลก (นายศุภชัย พาณิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี) แล้ว

ผลการดำเนินงาน: โดยจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (World Tech’95)

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงและเปิดให้บริการ โดยตั้งชื่ออาคารว่า อาคารกาญจนาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชันพระมิ่งขวัญเกษตรไทย สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง” สื่อถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันติ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ

1. ห้องทำงานของพ่อ

2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ

3. สมดุลธรรมชาติและชีวิตที่พอเพียง

4. ใต้ร่มพระบารมี

5. ห้องถวายพระพรออนไลน์

      โดยอาคารกาญจนาภิเษก เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ, อาคารกาญจนาภิเษก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
แผนที่:https://goo.gl/maps/qSaK6DbL55facbWF7

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก http://it2.sut.ac.th/prj_is59_g7/ChalermrajCulturalCenter/royal/i1.php
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2538). งานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก : อาหารเพื่อมวลมนุษย์. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
  4. อาคารกาญจนาภิเษก. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก http://technopolis.sut.ac.th/index.php?page=WebInfoMenu/webInfoShow&id=42
  5. ชานไม้ชายเขา. (2553). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, (ก.ค.). สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9492245/E9492245.html