ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

    ตราประจำจังหวัด: อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประตูชุมพล

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี คือ คุณหญิงโม ภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา

ประตูชุมพล คือ สัญลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประวัติที่มา: วีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไว้ได้ ซึ่งตรา ประจําจังหวัดนครราชสีมา ภาพนี้มีฐานะเป็นตราราชการ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมาย ราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) [ว่าด้วยการกําหนดเครื่องหมายราชการ ประจําจังหวัด 76 จังหวัด]

ออกแบบตราโดย กรมศิลปากร ตามแนวคิดที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ สมัยที่จอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2483

หัวเรื่อง

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. ตราประจำจังหวัดของไทย. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2563 จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
  2.