จำนวนประชากรจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

จำนวนประชากรจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักการทะเบียนราษฎร 

 

จังหวัด

จำนวนราษฎร

สัญชาติไทย

ไม่ได้สัญชาติไทย

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

นครราชสีมา

1,301,227

1,343,118

2,644,345

2,717

1,865

4,582

2,648,927

 

ที่มา: สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หัวเรื่อง

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

ประชากร

รายการอ้างอิง

  1. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2563 จาก http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/