ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกสาธร

หัวเรื่อง

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

ดอกไม้, จังหวัดนครราชสีมา

รายการอ้างอิง

  1. แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 สืบค้นข้อมูลเมื่อ 6 มีนาคม 2563 จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/DRAWER003/GENERAL/DATA0000/00000041.PDF